Prosessen

 

Produksjonsanlegg.png

Råvaren hestegjødsel

Oppdragsgiver opplyser at hestegjødselen i prosjektet består av ca. 70 % flis og ca. 30 % møkk, og har en fuktighet på om lag 60 %.

Ifølge transportøren benyttes det i dag åpne containere, og fuktinnholdet i gjødselen blir unødvendig høyt.  Det bør innføres et system med lukkede containere eventuelt containere med tak eller presenning for å sikre en god videreforedling, da vanninnhold er en vesentlig faktor.

Typisk temperatur på hestemøkka ved henting er ca. 60oC. Det er derfor viktig at den ikke lagres ytterligere før tørking og pelletering, og at temperaturen og substanstapet holdes nede. Det er også viktig at den ikke blir stående for lenge ved stallene. Det bør derfor vurderes å benytte mindre containere (5 m3, 8 m3, 10 m3) ved de små stallene, slik at det alltid er ukentlig tømming.

Hestegjødselen kan for øvrig inneholde sand, steiner, hestesko etc. som kan føre til driftsproblemer under videreforedling. Dette blir fjernet i ulike steg i prosessen.

Pelleteringen

Pellets er et biobrensel som er komprimert eller presset til små, sylindriske enheter med en diameter mindre enn 20 mm. Standarddiameterne er 6, 8 og 12 mm.

På grunn av de små dimensjonene får pellets tilnærmet de samme håndteringsegenskaper som fyringsolje. Energiinnholdet er ca. tre ganger høyere per volumenhet enn flis.

Brenselpellets kan fraktes med tankbiler og lesses over i lukkede lagerkonteinere eller lagertanker gjennom trykkluftrør. På grunn av relativt høy egenvekt er det mer økonomisk å transportere pellets enn for eksempel fils

Oljefyrte kjelanlegg kan ved forholdsvis enkel ombygging konverteres til pellets. Konvertering av oljekjeler til pellets kan bli et viktig tiltak for å redusere nasjonale CO2-utslipp og oljeforbruk. I Sverige har markedet for pellets økt voldsomt i løpet av de siste årene.

Ved pelletproduksjon bruker vi de samme råvarene som ved brikettering. Det stilles imidlertid strengere krav til råstoffkvaliteten ved pelletproduksjon. Et produksjonsanlegg for pellets til brenselformål består generelt av disse hovedkomponentene:

  1. Råvaremottak og forbehandling/ kverning
  2. Avvanning og tørking når råstoffet er fuktig
  3. Partikkelreduksjon/ rensing
  4. Pelletering
  5. Ferdigvarehåndtering

Ved mottak av råstoff til pelletproduksjon blir fremmedlegemer fjernet, og massen blir homogenisert og dosert inn til den videre produksjonsprosessen. Før videre behandling blir biomassen tørket ned til ca. 12-14 % fuktighet.

Materiale som skal pelleteres, må være under en viss dimensjon, normalt ikke større enn 3–6 mm. Om partiklene i materialet er for store, går dette ut over kvaliteten, og det kan resultere i økt effektbehov under pelleteringen.

Illustrasjon prosess.png

Sjematisk beskrivelse av prosess.jpg

Norsk Biokraft AS , Vækerøveien 207, Røa Senter , 0751 Oslo    -    Tlf: +47 908 52 248    -    e-post: post@norskbiokraft.no