Miljø og samfunn

 

Hestegjødsel i hånd.png

Fra avfall til resurs

Hestegjødsel er i dag et økende avfallsproblem for både hesteeiere og miljøet. Det er foreløpig tilgang på spredningsarealer i Bærum og omegn, men blandingen av hestegjødsel og flis gjør det mindre attraktivt som gjødsel for jordbruksarealer. Hestegjødselen har derfor lett for å bli lagret på avfallsplasser hvor den ikke blir nyttiggjort og er til skade for miljøet grunnet avrenninger og utslipp av klimagasser og NOx. I 2012 forventes det å komme nye forskrifter som begrenser muligheten for å deponere. Utnyttelse av hestegjødsel til bioenergiformål vil derfor bli et stadig mer aktuelt alternativ for den enkelte hesteeier, samfunnet og miljøet.

Da hestegjødsel er et relativt energi rikt produkt egner det seg godt som energikilde, men grunnet dens høye innholdet av karbon i forhold til nitrogen vil den kompostere rask og det er derfor viktig at den omformes til former hvor den videre nedbrytingen stanses eller utnyttes til varmeproduksjon så raskt som mulig.

 Produksjon av bioenergi pellets fra hestegjødsel vil løse et økende avfalls- og miljøproblem.

Samtidig vil resurssene bli utnyttet til energiformål i et økende marked for fornybar energi.

Verdier

Verdigrunnlag

Norsk Biokraft sine produkter og tjenester skal redusere kundenes ressursbruk og miljøbelastningen på samfunnet forøvrig. Virksomheten drives på en etisk korrekt og sosialt ansvarlig måte. Vår sterke miljøprofil, sammen med kvalitet og HMS legger grunnlaget for vårt omdømme og bidrar til våre økonomiske resultater.

Kvalitetspolitikk

Norsk Biokraft har inngående kjennskap til våre kunders virksomhet og behov.

Gjennom unik bransjekunnskap og høy kompetanse skal vi i samarbeid med kunder, myndigheter og andre organisasjoner, sørge for gjensidig utvikling og kontinuerlig forbedring.

Norsk Biokraft skal ha dokumenterbare styringssystemer for kvalitet og miljø som tilfredsstiller både markedets, og myndighetenes krav. Vi er troverdige, pålitelige og leverer de beste løsninger.

Miljøpolitikk

Gjennom sin virksomhet vil Norsk Biokraft påvirke både konsekvenser og holdninger innenfor viktige miljøaspekter.

Norsk Biokraft tar miljøansvar gjennom kontinuerlig å arbeide for at virksomheten skal være skånsom mot miljøet, forebygge forurensning og finne de beste produkter og løsninger. Våre samarbeidspartnere har nødvendig kompetanse for at hensynet til miljøet er en naturlig del av deres virksomhet. Vårt miljøarbeid har klare mål og definerte aktiviteter, både i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Myndighetenes krav er våre minimumskrav.

Norsk Biokraft AS , Vækerøveien 207, Røa Senter , 0751 Oslo    -    Tlf: +47 908 52 248    -    e-post: post@norskbiokraft.no